Scroll Top

Provozní podmínky

PROVOZNÍ PODMÍNKY

Tyto provozní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti při realizaci pronájmu ateliéru/studia mezi smluvními stranami:

Antonín Lavrenčík, Na veselí 28, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 69487154, tel:  734 328 742, email:    antonin.lavrencik@gmail.com , web: www.pronajem-atelier-praha.cz jako provozovatelem

a

pronájemcem – fyzickou nebo právnickou osobou, která uzavírá s provozovatelem smlouvu o krátkodobém pronájmu nebytového prostoru za použití elektronického formuláře, či jiným způsobem.

Nájemce rezervací ateliéru, a to ať elektronicky prostřednictvím formuláře či jiným způsobem, potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto provozních podmínek a byly mu srozumitelně poskytnuty veškeré potřebné informace, práva a povinnosti pojící se s poskytnutou službou. Nájemce odesláním elektronického formuláře stvrzuje, že je způsobilý a oprávněný uzavřít smlouvu za sjednaných podmínek a že s podmínkami souhlasí v celém rozsahu.

Předmět smluvního vztahu

Předmětem závazkového vztahu vzniklého uzavřením smlouvy mezi provozovatelem a nájemcem, je pronájem nebytového prostoru – fotoateliéru provozovaného na adrese Mezi Vodami 19, 143 00, Praha 12 ve 2.NP s příslušenstvím a vybavením, za účelem, za cenu a na dobu mezi stranami sjednanou.

Účelem nájmu je vždy pouze fotografování či natáčení videa. Nájemce se zavazuje, že bude předmět nájmu užívat jen k sjednanému účelu. Pokud by se účel pronájmu měl lišit, musí předcházet dohoda mezi oběma stranami.

formát uzavření smlouvy

Nájemce objednává službu – krátkodobý pronájem pomocí formuláře v elektronické podobě, který je veřejný na na webových stránkách provozovatele tj www.pronajem-atelier-praha.cz.  Vytvořením rezervace nájemce potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad s nimi souhlasí. Potvrzuje také, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Na adrese  www.pronajem-atelier-praha.cz má nájemce přístup do rezervačního kalendáře a možnost  si rezervovat pronájem ateliéru online.

Pronájemce v rezervačním systému zadá své jméno, svůj emailový a telefonní kontakt, požadovaný čas rezervace a do zprávy své fakturační údaje. Platba v rezervačním formuláři je vyžadována, jinak nelze rezervaci dokončit.  Pokud bude mít zájem pronájemce o jiný termín, musí udělat rezervaci novou.
Pronajímatel je povinen dorazit ve smluvený čas na místo ateliéru pokud se tomu tak nestane a neomluví se dříve jak 48 hodin před rezervovaným termínem, zaplacená částka propadá.
V případě nutnosti zrušení či přesunutí rezervace musí zákazník tak učinit max. 48 hodin před rezervovaným termínem, termín lze pouze 1x přesunout.
Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnutí náhradního plnění v případě nemožnosti zajištění řádného plnění z důvodu zásahu vyšší moci, technické poruchy ve fotoateliéru, na vybavení fotoateliéru nebo z důvodu vylučující odpovědnost poskytovatele. Smluvní strany se dohodly, že v takových případech bude uživateli poskytnutý náhradní termín pronájmu vybavení fotoateliéru v jeho místě po dohodě s poskytovatelem.

V případě, že nájemce nemůže provést platbu pomocí rezervačního systému pronajímatele, je možné, aby byla nájemci vystavena faktura na cenu pronájmu. Tato faktura má splatnost shodnou se dnem vystavení a nájemce je povinen uhradit ji bez zbytečného odkladu. Cena pronájmu musí být připsána na účet Pronajímatele nejpozději 48hodin před zahájením pronájmu. V případě neuhrazení fakturované částky má pronajímatel právo rezervaci bez dalšího upozornění zrušit.

V případě, že není cena pronájmu připsána na účet pronajímatele před plánovaným pronájmem, vyhrazuje si pronajímatel právo neumožnit nájemci vstup do předmětu pronájmu. Pronajímatel zároveň nenese zodpovědnost za jakékoliv vzniklé škody s tím spojené na straně nájemce či dalších účastníků plánovaného pronájmu.

 

Cena pronájmu

Cena pronájmu je uvedena v ceníku uveřejněném na webových stránkách provozovatele. Nájemné zahrnuje užití předmětu pronájmu počtem účastníků uvedeným v ceníku. Nájemné podle smluv uzavřených prostřednictvím elektronického formuláře je možné hradit pouze platební kartou přes online platební bránu.

Doba pronájmu

Pronájem je vždy sjednán na dobu určitou, a to dobu přesně ujednanou mezi pronajímatelem a nájemcem v každé smlouvě. Doba nájmu vždy zahrnuje i veškerou přípravu na počátku pronájmu a stejně tak i uvedení ateliéru do původního stavu a odevzdání klíčů.

Součástí doby nájmu (BLOKU) je vždy 30 minutový časový úsek na uvedení ateliéru do původního stavu a včasné odevzdání klíčů na vrátnici.

Nájemce ukončí fotografickou činnost 30 minut před koncem pronajímaného bloku.

Doba pronájmu je vždy ujednána jako pevná a závazná a na dobu jejího trvání nemá žádný vliv pozdní zahájení užívání předmětu pronájmu nájemcem; stejně tak předčasné opuštění předmětu pronájmu nájemcem nemá vliv na trvání pronájmu a nájemce je povinen uhradit nájemné za celou sjednanou dobu pronájmu.

Zrušení rezervace

Rezervaci nelze přesunout na nový termín méně než 48 hodin před plánovaným pronájmem.

Storno poplatek při zrušení rezervace do 48h před pronájmem činí 50% fakturované částky. Storno poplatek při zrušení rezervace méně než 24h před pronájmem činí 100% fakturované částky.

Nájemci je umožněn vstup do fotoateliéru ne dříve než 5 minut před počátkem sjednaného pronájmu (nebude-li dohodnuto jinak).

Před uplynutím výše sjednané doby může pronájem skončit: A. dohodou pronajímatele a nájemce, B. okamžitou výpovědí pronajímatele v případě, že nájemce bude hrubým způsobem porušovat ujednání smlouvy, těchto podmínek či jiné povinnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy, zejména pokud způsobí na předmětu nájmu škodu nebo bude v důsledku užívání nájemce hrozit vznik závažné škody či jiné újmy.

Další práva a povinnosti pronajímatele a nájemce

Pronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Ostatní práva a povinnosti pronajímatele vyplývají z právních předpisů upravujících nájem nebytových prostor.

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu. Nájemce je povinen seznámit s pravidly užívání fotoateliéru všechny osoby, kterým umožní do předmětu nájmu přístup.

Provozovatel je oprávněn do ateliéru kdykoli vstoupit za účelem jejich kontroly a kontroly dodržování sjednaných pravidel ze strany uživatele.

Pronajímatel si vyhrazuje právo změny vybavení a dekorací studia bez předchozího upozornění.

Nájemce bere na vědomí, že celý prostor je monitorován kamerovým systémem.

 

V celém fotoateliéru je přísně zakázáno:
• focení a natáčení pornografického charakteru
• kouření v celé budově
• jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm v celém areálu
• konzumovat jídlo a ateliéru
• ponechávat děti bez dohledu
• provádět jakékoliv činnosti, které by mohly způsobit škodu

Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu, nebo jeho část, do užívání třetím osobám.

Nájemce je povinen okamžitě odkladu oznámit pronajímateli vznik jakékoliv škodní události na předmětu nájmu. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla z nesplnění této povinnosti.

Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání nájemcem.

Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané v předmětu nájmu.

Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.

Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli neprodleně nahradit.

Vybavení se může lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram).

Nájemce je povinen po skončení pronájmu vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal na počátku pronájmu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace bez udání důvodu. Platba za pronájem bude v takovém případě bezodkladně vrácena na účet nájemce.

Závěrečná ustanovení

Znění těchto podmínek může pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek.

Uživatel bere na vědomí, že celý prostor je monitorován kamerovým systémem.

 

 

Obchodní podmínky platné od 19.4. 2022